Statistiska mått

Balansmåtten som redovisas i tabellerna är framräknade genom att ta andelen ledamöter som tycker att ett förslag är mycket eller ganska bra minus andelen ledamöter som tycker förslaget är mycket eller ganska dåligt. Balansmåttet kan med andra ord variera mellan +100 (alla är positiva) och -100 (alla är negativa).

Eta2 visar i hur hög utsträckning åsiktsvariation förklaras av partitillhörighet, där ett högt värde innebär att det finns stora åsiktsskillnader mellan ledamöter från olika partier, och ett lågt värde innebär att åsiktsskillnader mellan ledamöter i högre utsträckning förklaras av andra faktorer.