Om undersökningen

Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen 2008-2009 riktade sig till samtliga folkvalda som under hösten 2008 hade uppdrag som ordinarie ledamot i kommun- eller landstingsfullmäktige. Undersökningen är den mest omfattande i sitt slag som genomförts i Sverige och, oss veterligen, i världen.
 
Undersökningen genomfördes inom ramen för forskningsprojektet Politiker tycker om demokrati som är förlagt vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Projektets huvudfinansiär är Vetenskapsrådet. I projektet medverkar Mikael Gilljam (projektledare), David Karlsson (Förvaltningshögskolan) och Anders Sundell.

Den 1 oktober 2008 skickades ett e-postbrev till samtliga kommun- och landstingsfullmäktigeledamöter med en länk till ett frågeformulär på Internet. De som inte direkt svarade på enkäten blev påminda både via e-post och telefon och gavs så småningom möjlighet att svara via en postenkät. Inkomna enkätsvar avidentifierades och kan inte knytas till enskild person. Den totala svarsfrekvensen blev 71,5 procent, 70 procent bland kommunfullmäktigeledamöter och 74 procent bland landstingsfullmäktigeledamöter, vilket var klart över förväntningarna. Ett stort TACK till alla som besvarade vår enkät!
 

Den höga svarsfrekvensen innebär att representativiteten är mycket god. Samtliga riksdagspartier är företrädda i lika stor utsträckning i undersökningen som i kommun- och landstingsfullmäktige. Materialet är också geografiskt representativt. Endast i sju kommuner blev svarsfrekvensen lägre än 50 procent.